Jak to u nás chodí

U nás v dílně si většinou tykáme a obecně panuje dobrá nálada. Snažíme se také vyhovět vašim prání a klidně se v kurzu věnovat tomu, co vás zajímá.

Budeme moc rády za vaší zpětnou vazbu a podměty k novým kurzům.

Jana z Došito dositocz@gmail.com

Obchodní podmínky: 

 1. Úvodní ustanovení
  Provozovatelem sdílené šicí dílny Došito je Jana Němcová, místo podnikání Praha 6, U třetí baterie 11, PSČ: 162 00, IČ: 75414473 (dále jen „provozovatel“) a není plátcem DPH.Tyto smluvní podmínky (dále jen „SP“) jsou platné pro všechny kurzy a akce pořádané dílnou Došito, zejména pak pro dlouhodobé kurzy, krátkodobé kurzy, workshopy, teambuildingy, prodej zboží. Tyto SP jsou platné a účinné od 1. 2. 2018 a řídí se jimi smlouvy uzavřené po tomto datu.
 2. Smluvní strany
  Smluvními stranami jsou provozovatel a klient, kterým může být jak fyzická osoba starší 18 let, tak právnická osoba (dále jen „klient“).
 3. Vznik smlouvy
  Smlouva mezi klientem a provozovatelem vzniká okamžikem, kdy provozovatel potvrdil klientovi přihlášku na kurz, workshop nebo akci zaslanou klientem a zároveň klient uhradil provozovateli cenu kurzu nebo workshopu v plné výši dle článku VI. odst. 2 těchto SP. Potvrzením přihlášky se rozumí písemné sdělení provozovatele o tom, že klienta registruje jako účastníka kurzu. Přihláška musí obsahovat identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, adresa, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), označení kurzu nebo akce v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, místo konání kurzu, pokud se kurz nekoná v Došito dílně. Přihlášku je možné zaslat prostřednictvím formuláře na webových stránkách Reservio. Přihlásit se je možné i po telefonu, e-mailem nebo osobně v dílně.Pokud je provozovateli doručen vyšší počet přihlášek ke kurzu nebo akci, než je maximální počet účastníků kurzu nebo akce, má provozovatel právo přihlášku odmítnout. Rozhodující pro určení pořadí zájemců je okamžik připsání části ceny kurzu na účet provozovatele.Odmítnutí přihlášky klienta činí provozovatel stejným způsobem, jakým byla učiněna objednávka klienta, s výjimkou objednávek zaslaných prostřednictvím formuláře na webových stránkách Reservio. Ty má provozovatel právo odmítnout prostřednictvím elektronické pošty.
 4. Předmět smluvního vztahu
  Uzavřením smlouvy vzniká zejména povinnost provozovatele organizovat, zajistit a umožnit účast klienta na kurzu nebo akci, jejichž název, náplň a termíny konání jsou uvedeny v nabídce vzdělávacích kurzů a workshopů na webových stránkách dosito.cz Uzavřením smlouvy zároveň vzniká povinnost klienta zaplatit cenu vzdělávacího kurzu nebo workshopu ve výši a termínu stanoveném v těchto SP.
 5. Kurzy,  workshopy
  Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně vzdělávací kurzy nebo akce s náplní a v termínech tak jak jsou popsány na webových stránkách dosito.cz. Pouze popis a náplň kurzu nebo akce uvedené na dosito.cz jsou závazné a vymezují blíže, co je obsahem smluvního vztahu.Vzdělávací kurzy a akce se konají, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v sídle dílny Došito na adrese Přístavní 39, Praha 7, PSČ: 170 00. Klient se zavazuje dostavit do místa konání vzdělávacího kurzu nebo akce alespoň 10 minut před zahájením kurzu nebo akce.
 6. Cenové a platební podmínky
  Klient se zavazuje uhradit provozovateli cenu za vzdělávací kurz nebo akci ve výši stanovené provozovatelem v nabídce kurzů a workshopů na webových stránkách dosito.cz. Cenu dlouhodobých vzdělávacích kurzů se zavazuje klient uhradit najednou před začátkem kurzu v plné výši, nebo ve dvou splátkách po vzájemné domluvě s provozovatelem.  Zbytek ceny kurzu se zavazuje klient uhradit nejpozději v první den konání dlouhodobého vzdělávacího kurzu, pokud se provozovatel nedohodl na jiném způsobu úhrady, např. splátkovém kalendáři. Pokud se obě strany dohodnou na splátkovém kalendáři, zaniká tím klientovi čerpat jakékoli věrnostní či jiné slevy (jakákoli sleva nepřesáhne 5% z celkové ceny kurzu). Cenu vzdělávací akce, jejíž doba trvání nepřesahuje 3 dny, se zákazník zavazuje uhradit nejpozději při zahájení kurzu buď v hotovosti anebo předem převodem na bankovní účet Došito. V případě platby bankovním převodem musí být cena vzdělávací akce na bankovní účet Došito připsána nejpozději tři dny před konáním akce. Provozovatel se zavazuje klientovi při obdržení platby ceny za vzdělávací kurz nebo akci vystavit daňový doklad, případně zálohovou fakturu. V případě bezhotovostního převodu se cena kurzu nebo workshopu považuje za uhrazenou okamžikem připsání ve prospěch účtu provozovatele.Není-li cena za účast na kurzu, workshopu, resp. za poskytnutí individuální služby uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu nebo akce na místo konání kurzu nebo akce. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení či slevu z ceny vzdělávacího kurzu nebo akce. Nárok provozovatele na uhrazení ceny kurzu nebo akce v případě nevpuštění klienta na místo konání kurzu nebo akce pro nezaplacení nezaniká, pokud došlo k uzavření smlouvy ve smyslu článku III., odstavec 1. těchto SP.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran
  Klienti jsou povinni se po celou dobu konání vzdělávacího kurzu řídit pokyny lektora nebo jeho zástupce.Lektor nebo jeho zástupce je povinen na počátku kurzu nebo akce stručně poučit účastníky kurzu nebo akce o základních pravidlech bezpečnosti práce s nástroji a materiály používanými v průběhu konání kurzu nebo akce. Klienti jsou povinni následně tato pravidla dodržovat v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s nástroji a materiály jsou klienti povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku ostatních účastníků kurzu nebo akce.Provozovatel nebo lektor jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu nebo akce klienta, který opakovaně či hrubě porušuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora nebo dobré mravy, či omezuje ostatní účastníky kurzu, akce, v jejich účasti na kurzu nebo akci. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu nebo akci.
 8. Zrušení a změna kurzu nebo akce
  Pokud se s klientem nedohodne jinak, vyhrazuje si provozovatel právo zrušit konání akce nebo změnit termín konání části kurzu anebo odstoupit od smlouvy, a to v těchto případech:
  a) vzdělávací kurz nebo akce není obsazena minimálním počtem účastníků v počtu 3
  b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení vzdělávací akce anebo části kurzu;
  c) v konání části kurzu nebo akce brání jiná závažná, těžko překonatelná překážka, jejíž existenci nemohl provozovatel předvídat (např. havárie v sídle dílny).
  d) klient nezaplatil cenu kurzu nebo akce.Jestliže provozovatel využil svého práva odstoupit od smlouvy dle předchozího odstavce, zavazuje se vrátit cenu kurzu nebo akce do 10 dnů na bankovní účet klienta, pokud se s klientem nedohodl na náhradním termínu konání kurzu nebo akce.Provozovatel je povinen oznámit klientovi předem skutečnost, že mu v konání vzdělávací akce nebo části kurzu brání nepředvídatelná překážka, a to neprodleně poté, co se o její existenci dozvěděl. Jestliže provozovatel změnil termín konání části kurzu nebo akce, je povinen do 3 dnů buď stanovit náhradní termín konání akce nebo části kurzu anebo vrátit klientovi uhrazenou cenu za konání akce nebo poměrnou část ceny kurzu, jestliže se náhradní termín klientovi nehodí.
 9. Odstoupení klienta
  Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno elektronicky na adresu jana@dosito.cz. Rozhodující je doručení oznámení o odstoupení od smlouvy provozovateli Janě Němcové. Klient však není oprávněn odstoupit jen od části smlouvy. Pokud se nemůže účastnit jen části kurzu, má provozovatel právo, nikoliv povinnost, mu nabídnout náhradní termín, pokud je to organizačně možné. Pokud to možné není, nemá klient nárok na slevu z ceny kurzu za tu jeho část, které se nemohl zúčastnit, pokud se s provozovatelem nedohodli jinak.V případě, že klient odstoupil od smlouvy ve lhůtě delší než 7 dnů před termínem zahájení vzdělávacího kurzu nebo vzdělávací akce, má provozovatel právo na uhrazení paušální náhrady nákladů spojených s přípravou zmařené účasti klienta na vzdělávací akci ve výši 300,-Kč a zbytek ceny je provozovatel povinen vrátit do 10 dnů od odstoupení klienta od smlouvy na jeho bankovní účet. V případě, že klient odstoupil od smlouvy ve lhůtě delší než 3 dny před termínem zahájení jakéhokoli vzdělávacího kurzu, má provozovatel právo ponechat si 50% z ceny kurzu jako smluvní pokutu a zbytek ceny je povinen vrátit do 10 dnů od odstoupení klienta od smlouvy na jeho bankovní účet. V případě, že klient odstoupil od smlouvy ve lhůtě kratší než 24h před termínem zahájení jakéhokoli vzdělávacího kurzu, má provozovatel právo ponechat si 90% z ceny kurzu jako smluvní pokutu a zbytek ceny je povinen vrátit do 10 dnů od odstoupení klienta od smlouvy na jeho bankovní účet.
 10. Odpovědnost za škodu na vnesených věcech
  Klient je povinen před započetím kurzu nebo akce požádat provozovatele nebo lektora o uložení vnesených věcí do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno.
 11. Ukončení kurzu
  Klient bere na vědomí, že informace, znalosti a postupy, s nimiž byl seznámen v průběhu kurzu, slouží k rozvoji jeho vlastních schopností a talentu. Absolvování kurzu nemá žádné právní následky, které by klientovi samo o sobě zvýšilo jeho kvalifikaci.
 12. Ochrana osobních údajů
  Přihláškou na kurz nebo akci klient vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje klienta v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, a to výhradně pro účely uzavření smluvního vztahu a poskytování organizačních informací a pořádaných kurzech a akcích dosito.cz. Zároveň klient vyslovuje souhlas s uveřejněním na internetu, webových stránkách dosito.cz, youtube a sociálních sítí nebo jinou i tištěnou propagaci fotografií, příp. videa z kurzů a akcí výtvarného ateliéru.
 13. Duševní vlastnictví
  Klient bere na vědomí, že veškeré tištěné materiály, grafické a textové výukové prezentace lektorů (bez ohledu na jejich formu vyjádření) a další učební pomůcky jsou autorskými díly, k nimž provozovatel vykonává majetková práva autorská.Klient s provozovatelem výslovně ujednávají, že klient bez výslovného souhlasu provozovatele nesmí pořizovat rozmnoženiny výše uvedených děl, včetně pořizování fotografických rozmnoženin těchto děl. Klient nesmí užívat tištěné materiály, grafické a textové výukové prezentace lektorů (bez ohledu na jejich formu) a další učební pomůcky poskytnuté provozovatelem pro jinou potřebu, než pro potřebu studia a potřebu osobní. Jakékoliv užití za účelem získání ekonomického prospěchu z takového užití je za strany provozovatele zakázáno a klient tento zákaz bere na vědomí a zavazuje se jej dodržovat.Případné užití ochranných známek provozovatele nebo třetích osob v rámci výše uvedených děl za žádných okolností nezakládá právo klienta tyto ochranné známky užívat, pokud se s provozovatelem nedohodne jinak.Klient a jeho případný zákonný zástupce uděluje výslovný souhlas zakoupením kurzu a workshopu, že provozovatel, lektoři a asistenti jsou oprávněni pořizovat bezúplatně fotodokumentaci a zvukově-obrazové záznamy z probíhajících lekcí včetně podobizen klientů, přítomných osob a výrobků, jež klient vytvoří pro zveřejnění na internetu a ve svých propagačních materiálech.Klient a jeho případný zákonný zástupce uděluji bezplatnou licenci provozovateli kurzů k užití jeho výrobku, které bylo vytvořeno v průběhu kurzů klientem a to licenci nevýhradní, územně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv.
  Provozovatel však není povinen licence využít.Na základě udělené licence je provozovatel oprávněn užít části díla nebo celá díla a/nebo jejich reprodukce dle svého uvážení, jednotlivě i jako součást díla souborného, spojovat je s jinými díly, zveřejňovat je, použít jako předlohu či vzor při kurzech ve svých informačních i propagačních materiálech.
 14. Reklamační řád

Klient má právo podat provozovateli reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací akce, nebo zboží, která se řídí dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a to z důvodu:

 • Způsobu výuky lektora
 • Metodického obsahu
 • Organizace akce

Reklamaci nebo stížnost uplatňuje klient vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu Ing. Jana Němcová, U třetí baterie 11, 16200, Praha 6 nebo e-mailem na dositocz@gmail.com

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

 • Kontaktní údaje (IČ, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
 • Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
 • Identifikaci akce – datum, název, případně číslo faktury k dané akci
 • Popis – důvod reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena provozovateli.

15. Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená těmito SP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.